Algemene Voorwaarden

Sportfityoga

 

Algemeen

Sportfityoga is een vestiging van Linda van Wijk. Sportfityoga is geregistreerd bij de KVK onder nummer 69319723. Sportfityoga is gevestigd aan de Simmerwei 8, 9294 KV Oudwoude en geeft trainingen op verschillende locaties in Noord-Oost Friesland.

 

Artikel 1 – De overeenkomst  

1.1 De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Sportfityoga. 1.2 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. 1.3 Elke deelnemer is verplicht blessures, lichamelijke klachten en/of zwangerschap onmiddellijk te melden aan de trainer/coach. Deelneming is alleen mogelijk indien de gezondheid van de deelnemer geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met een arts. 1.4 Deelname aan één van de lessen, workshops of andere vormen van training betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden. 1.5 Sportfityoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel vóór, tijdens of na de les, workshop of welke vorm van activiteit dan ook.

 

Artikel 2 – Lidmaatschap  

2.1. Sportfityoga behoudt het recht maandelijks het lesgeld per automatische incasso af te schrijven van het door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer. 2.2. Wanneer Sportfityoga geen automatische incasso kan uitvoeren om welke reden ook, en een 2e poging ook niet is gelukt, zal Sportfityoga een betalingsherinnering sturen. Mocht het openstaande bedrag na betalingsherinnering niet binnen 10 dagen op bankrekeningnummer NL03INGB0007750266 ten name van Sportfityoga staan, behoudt Sportfityoga het recht €5,- administratiekosten per achterstallige betaling in rekening te brengen. 2.3 Het lidmaatschap bij Sportfityoga is strikt persoonlijk voor ieder natuurlijk persoon en kan alleen worden overgedragen na goedkeuring van Sportfityoga. 2.4 Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. 2.5 Bij eventuele blessures is het mogelijk om het abonnement ‘on-hold’ te zetten door een mail te sturen naar linda@sportfityoga.nl. ‘On-hold’ zetten kan 2 kalender maanden gedurende een lidmaatschap en per hele maand. Bij twijfel van de opgegeven blessure en zonder eventuele overlegging van een doktersverklaring behoudt Sportfityoga het recht om de aanvraag van ‘on-hold’ te wijzigen of te weigeren. Is er een andere reden waarom de deelnemer het lidmaatschap ‘on-hold’ wil zetten, dan kan dit alleen in overleg en met goedkeuring van Sportfityoga. 2.6 Opzegging lidmaatschap of wijziging abonnement: het lidmaatschap kan schriftelijk of per email worden beëindigd of gewijzigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand (voorbeeld: als de deelnemer wil stoppen per 1 februari dan geeft hij/zij dat aan voor 1 januari). Na de datum van opzegging is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen. 2.7 Sportfityoga behoudt het recht om de tarieven voor abonnement(en) te wijzigen. Indien een deelnemer een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Sportfityoga te zijn ontvangen. 2.8 Sportfityoga heeft het recht, zonder opgaaf van reden, de deelnemer de toegang tot de lessen te weigeren.

 

Artikel 3 – Gemiste lessen                                                                                      

3.1 Wanneer een deelnemer een les mist dan kan deze worden ingehaald tijdens een ander lesmoment tot 4 weken na de gemiste les. 3.2 Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. 3.3 Een gemiste les kan binnen 4 weken voor of na de gemiste les worden ingehaald. Deelnemers die staan ingeschreven in een desbetreffende les hebben voorrang op inhalers. De trainer/coach van de inhaalles bepaald of er plek is voor de inhaler om de les in te halen.

 

Artikel 4 – Annulering van lessen                                                                                                               4.1 Op de website staat aangegeven welke lessen vervallen in verband met vakantie en/of feestdagen. Het lesgeld is gebaseerd op het jaarlijks aantal geplande lessen, hier zijn de geplande vakantieweken al vanaf gehaald. Sportfityoga behoudt zich het recht om bij overmacht een les te laten uitvallen. Valt een les uit vanwege overmacht, dan kan de deelnemer deze les op een ander moment inhalen. 4.2 Als er zich voor een les minder dan twee deelnemers hebben ingeschreven behoudt Sportfityoga zich het recht de les te laten uitvallen. De betroffen deelnemer kan deze les dan op een ander lesmoment inhalen. 4.3 In geval van ziekte van de trainer/coach of andere onvoorziene omstandigheden, en er geen andere trainer/coach gevonden kan worden, kan de betroffen deelnemer de uitgevallen les op een ander lesmoment inhalen. 4.4 De deelnemer geeft minimaal 4 uren van te voren aan of deze zijn aanwezigheid bij de geboekte les wil annuleren.

 

Artikel 5 – Wijzigingen                                                                                              5.1 De tarieven zijn gebaseerd op 48 lesweken. Sportfityoga heeft ten tijde van de volgende feestdagen een aangepast lesrooster: Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerstmis. Gedurende 3 weken van de school ‘zomervakantie’ zal er een apart zomerrooster gelden, waarin een aantal reguliere lessen uitvallen. Deze weken worden vooraf bekend gemaakt op de website. 5.2 Sportfityoga behoudt zich de vrijheid de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden. 5.3 De studio behoudt zich het recht voor de ”Algemene voorwaarden” te wijzigen. De deelnemer wordt hier van te voren van op de hoogte gesteld middels de website. Mocht de deelnemer niet akkoord gaan met de wijziging heeft deze het recht de overeenkomst met ingang van de nieuwe “Algemene voorwaarden” per direct op te zeggen.

 

Artikel 6 – Persoonsgegevens                                                                                         6.1 Sportfityoga verzamelt persoonsgegevens: deze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden verstrekt. 6.2 Bij inschrijving wordt het ingevulde e-mail adres op het inschrijfformulier toegevoegd aan Sportfityoga e-mail bestand en ontvangt de deelnemer informatie over Sportfityoga per e-mail. Uitschrijving is mogelijk via linda@sportfityoga.nl. De deelnemer gaat er dan mee akkoord dat hij/zij eventuele wijzigingen en activiteiten niet automatisch meer zal ontvangen.

 

 

Artikel 7 – Toepasselijkheid en geschillen   

7.1 Deze “Algemene voorwaarden” zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Sportfityoga en de deelnemer, betreffende deelname aan lessen, workshops, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord. 7.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Sportfityoga. 7.3 Alle overeenkomsten tussen Sportfityoga en de deelnemer worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement te Leeuwarden.